نحوه جذب مدرس

مرحله اول:

پر کردن فرم درخواست تدریس و فرستادن از طریق ایمیل زیر

Enekas.in@gmail.com

فرم استخدام مدرس

و یا مراجعه متقاضی به آموزشگاه و پز کردن فرم است

مرحله دوم:

آزمون MOCK تافل یا آیلتس از مدرسین پس از بازبینی فرم درخواست گرفته می شود

اگر در آزمون نمره به حد نصاب رسیده بود برای واجدین شرایط یک دوره تربیت مدرس در نظر گرفته شده است.

مرحله سوم:

یک امتحان عملی (Demo)برای مدرسین در نظر گرفته می شود .