نوجوانان

نوجوانان

 کتاب های Super Minds ،سری 7 تایی از کتاب های آموزشی برای کودکان و نوجوانان که مهارت تمرکز ،خلاقیت و تفکر را پرورش می دهد. این کتاب با بهره گیری از تمرین های تصویری و مطالب مناسب گرامری بستر مهمی برای یادگیری زبان دوم به وجود می آورد.

کتاب های گرامر ،داستان و نرم افزار این مجموعه نیز کاربرد به سزایی در یادگیری زبان انگلیسی دارد.